උසස් පෙළ ලියන ඔබට උපදෙස් කීපයක්….

ගොඩ දෙනෙක් බලන් ඉන්න A/L  විභාගයට තව මාස 2 ක් වගේ පොඩි කාලයක් තියෙන්නේ.ඒ නිසා තව ටික කාලෙකින් ලියන්න ඉන්න… Read more උසස් පෙළ ලියන ඔබට උපදෙස් කීපයක්….